Refund policy

מדיניות ביטול עסקה

כל רוכש שביקש לרכוש באתר, ואשר מעוניין לבטל את בקשתו יודיע על כך תוך שעה ממועד בו שלח את בקשתו (או ממועד יצירת הקשר הטלפוני עם החברה). במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול עד 5 שעות לפני מועד ביצוע ההזמנה בשעות פעילות חנות הדגל בכיכר המדינה בתל אביב. ההודעה על ביטול תימסר באמצעות מספר הטלפון 1700500193. ביטול הפעולה יתאפשר כל זמן שטרם נשלחו המוצרים על ידי FLOWER LAB ו/או מי מטעמה לכתובת שנמסרה בהצעה. ביטול רכישה של כל מוצר אחר (שאינו מתכלה כאמור) יעשה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר במידה ולא נעשה שימוש במוצר והוא נתון באריזתו המקורית כפי שנמסרה לידי הרוכש.
ביטול העסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981.